Personuppgiftshantering

Så hanterar vi dina personuppgifter

Eftersom Mindfire AB värnar om din personliga integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter hanterar vi personuppgifter med största möjliga hänsyn. Våra vägledande principer för vårt dataskyddsarbete är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Informationstexten nedan förklarar hur Mindfire AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Det är viktigt att du läser och förstår denna information och vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster. Har du frågor om dataskydd och integritet är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post dataskyddsombud@mindfire.se

Generellt sett behandlar vi dina personuppgifter så här

1. Ändamålet: Vi behöver behandla personuppgifter för att vidta olika åtgärder som vi ska göra enligt våra avtal med dig. Personuppgifterna kan också behövas för att vi ska kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster eller att marknadsföra dem till dig. Därutöver kan personuppgifterna ingå i sådan information som vi enligt lag måste lämna till myndigheter eller andra eller för olika åtgärder (t.ex. bokföring, redovisning och deklaration) som vi enligt lag är skyldiga att vidta.

2. Laglig grund: I vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. I andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan dig och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för något särskilt intresse som får anses väga tyngre.

3. Övrigt: Vi behandlar inte uppgift om ditt personnummer, utom i de få fall där detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkert identifiera dig. Exempelvis där uppgift om personnummer behövs för att din identitet som kund skall kunna fastställas och där det är viktigt att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter om dig (till exempel hälsoinformation) och andra skyddsvärda uppgifter (till exempel om din ekonomi) behandlas bara när de behövs för särskilda ändamål (till exempel för att ge dig kredit). Vi är restriktiva med att låta någon annan sköta vår behandling av personuppgifter. Vi behandlar inte heller dina personuppgifter under någon längre tid än det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet som beskrivs ovan.

Vår utgångspunkt är att vi ska behandla så få personuppgifter som möjligt, under så kort tid som möjligt, göra dem tillgängliga för så få som möjligt och så att du kan förutse varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Nedan beskriver vi närmare, dels hur Mindfire övergripande samlar in och använder dina personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

För oss på Mindfire AB är datasekretess viktigt, vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter? Mindfire AB är registeransvariga för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mindfire AB
Långgatan 20
541 30 Skövde
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559116-1491
Auktoriserad representant: Bo Kristoffersson
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE559116149101

Var lagrar vi dina uppgifter? De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem har tillgång till dina uppgifter? Dina uppgifter kan delas inom Mindfire AB.

Vi säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Mindfire AB. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna? Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter? Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Mindfire AB, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet: Varje gång som Mindfire AB behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss. Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Rätt till radering: Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Mindfire AB med undantag av vissa situationer.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Mindfire AB:s legitima intresse. Mindfire AB fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring: Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till begränsning: Du har rätt att kräva att Mindfire AB begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter: *Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Mindfire AB:s legitima intresse, ska Mindfire AB begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse. *Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Mindfire AB begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta. *Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter *Om Mindfire AB inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk. Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på dataskyddsombud@mindfire.se.

Personuppgiftsombud: Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på dataskyddsombud@mindfire.se och ange DSO i ämnesraden.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: Om du anser att Mindfire AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till https://www.datainspektionen.se/.

Uppdateringar till vår dataskyddspolicy: Vi kan behöva uppdatera vår dataskyddspolicy. Den senaste versionen av dataskyddspolicyn finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i dataskyddspolicyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Om cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

När du använder våra webbplatser eller appar kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.